https://basmo.app/wp-content/uploads/2021/07/how-many-books-does-the-average-person-read-1024x580.gif

بهترین شیوه خوانش مطالب مدرسه ترید

پس از به دست آوردن هر گونه ای از محتوا، یکی از مهمترین مراحل، کشف چگونگیِ بهترین استفاده از آن محتواست. اگر روزی در سفری سیاحتی صندلی شما در کنار رییس بانک مرکزی آمریکا قرار داشته باشد، این بخت و این وضعیت در چه شرایطی مطلوب است؟ این بخت برای ادامه مطلب…

درباره مدرسه ترید

مدرسه ترید چه کاری انجام می دهد؟ مدرسه ترید در تلاش برای توسعه ی مفاهیم پایه در معامله گری در بازارهای مالی ست. این مفاهیم پایه نه به شکل قوانین تکنیکی، که چیزی از جنس روانشناسی ترید و معامله گری هستند. ما در تلاش برای درک بهتر روانشناسی ترید هستیم. ادامه مطلب…