جمله های کوتاه مدرسه ترید

جمله های کوتاه مدرسه ترید|بخش چهارم

مطالب نوشته شده در مدرسه ترید، عموما به شکل مطالب ادامه دار، و تحلیل های پیوسته هستند. گاهی پیش می آید که مطلبی بسیار کاربردی ست، اما نمی توان آن را در قالب بلند تری منتشر کرد. و یا گاهی نیاز داریم خوانده ها و دانسته های خودمان را در ادامه مطلب…

جمله های کوتاه مدرسه ترید

جمله های کوتاه مدرسه ترید|بخش سوم

مطالب نوشته شده در مدرسه ترید، عموما به شکل مطالب ادامه دار، و تحلیل های پیوسته هستند. گاهی پیش می آید که مطلبی بسیار کاربردی ست، اما نمی توان آن را در قالب بلند تری منتشر کرد. و یا گاهی نیاز داریم خوانده ها و دانسته های خودمان را در ادامه مطلب…

جمله های کوتاه مدرسه ترید

جمله های کوتاه مدرسه ترید|بخش دوم

مطالب نوشته شده در مدرسه ترید، عموما به شکل مطالب ادامه دار، و تحلیل های پیوسته هستند. گاهی پیش می آید، مطلبی بسیار کاربردی ست، اما نمی توان آن را در قالب بلند تری منتشر کرد. و یا گاهی نیاز داریم خوانده ها و دانسته های خودمان را در قالب ادامه مطلب…

جمله های کوتاه مدرسه ترید

جمله های کوتاه مدرسه ترید|بخش اول

مطالب نوشته شده در مدرسه ترید، عموما به شکل مطالب ادامه دار، و تحلیل های پیوسته هستند. اما گاهی پیش می آید، مطلبی بسیار کاربردی ست، اما نمی توان آن را در قالب بلند تری منتشر کرد. و یا گاهی نیاز داریم خوانده ها و دانسته های خودمان را در ادامه مطلب…