کابوس شبانه ی معامله گران

کابوس شبانه ی معامله گران | ورشکستگی شبانه ی معامله گران بازارهای مالی

در سری مطالب روانشناسی ترید صوتی، در فضایی متفاوت ( نسبت به دروس معمول مدرسه ترید )، مفاهیمی را بسط می دهیم که نیاز اکثر معامله گران بازارهای مالی هستند. در این مطلب موضوع : ” کابوس شبانه ی معامله گران ” را بررسی کرده ایم. ( فایل صوتی، کمی ادامه مطلب…

بازنگری در مفهوم رها کردن ( صوتی )

بازنگری در مفهوم رها کردن | چرا از گذاشتن حد ضرر طفره می رویم؟

در سری مطالب روانشناسی ترید صوتی، در فضایی متفاوت ( نسبت به دروس معمول مدرسه ترید )، مفاهیمی را بسط می دهیم که نیاز اکثر معامله گران بازارهای مالی هستند. در این مطلب موضوع : ” بازنگری در مفهوم رها کردن ” را بررسی کرده ایم. ( فایل صوتی، کمی ادامه مطلب…

لزوم مقروض شدن در حساب معاملاتی

لزوم مقروض شدن در حساب معاملاتی| کنترل میزان انحراف با حد ضرر

در سری مطالب روانشناسی ترید صوتی، در فضایی متفاوت ( نسبت به دروس معمول مدرسه ترید )، مفاهیمی را بسط می دهیم که نیاز اکثر معامله گران بازارهای مالی هستند. در این مطلب موضوع : ” لزوم مقروض شدن در حساب معاملاتی ” را بررسی کرده ایم. ( فایل صوتی، ادامه مطلب…

معامله گری بدون پشیمانی معنا ندارد

معامله گری بدون پشیمانی معنی ندارد| لزوم پذیرش حس های منفی در معامله گری

در سری مطالب روانشناسی ترید صوتی، در فضایی متفاوت ( نسبت به دروس معمول مدرسه ترید )، مفاهیمی را بسط می دهیم که نیاز اکثر معامله گران بازارهای مالی هستند. در این مطلب موضوع : ” معامله گری بدون پشیمانی معنی ندارد ” را بررسی کرده ایم. ( فایل صوتی، ادامه مطلب…

بسط مفاهیم در ترید

لزوم بسط مفاهیم در ترید | با اختصارات ره به جایی نمی بریم

در سری مطالب روانشناسی ترید صوتی، در فضایی متفاوت ( نسبت به دروس معمول مدرسه ترید )، مفاهیمی را بسط می دهیم که نیاز اکثر معامله گران بازارهای مالی هستند. در این مطلب موضوع : ” لزوم بسط مفاهیم در ترید ” را بررسی کرده ایم. ( فایل صوتی، کمی ادامه مطلب…